Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Programowej – organu decyzyjnego Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak

W nawiązaniu do zapisów § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady – organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak , zwaną dalej Radą, Przewodniczący Rady zawiadamia, że w dniu 02.12.2016 r. (piątek ) o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju - odbędzie się posiedzenie Rady w celu podsumowania wyniku dokonanej oceny i ewentualnie jej uzupełnienia, spisania podjętych uchwał , a także sporządzenia listy ocenionych operacji nastepujących naborów:

• 1/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm

• 2/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

trwających w okresie 02.11.2016r. – 21.11.2016 r. w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Posiedzenia
 2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza posiedzenia, któremu powierza się m.in. obliczanie wyników głosowania członków Rady oraz inne czynności o podobnym charakterze.
 4. Przedstawienie porządku Posiedzenia przez Przewodniczącego Rady
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia porządku posiedzenia
 6. Omówienie operacji objętych wnioskami w ramach naboru

a) nr 1/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm

b) nr 2/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

 1. Informacja Biura o wnioskach złożonych do naborów 1/2016 i 2/2016, które nie zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem, tj. w innym miejscu, terminie.
 2. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały  na wniosek Przewodniczącego o dopuszczenie do oceny tych wniosków, które nie zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem, tj. w innym miejscu, terminie.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji – dot. naboru  1/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm
 4. Dyskusja
 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji złożonych w ramach naboru 1/2016dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm, będących wynikiem oceny: zgodności zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, operacji na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji – dot. naboru  2/2016 dot. przedsięwzięcia  1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji złożonych w ramach naboru 2/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej, będących wynikiem oceny zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, operacji na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia.
 9. Wolne głosy, wnioski i zapytania
 10. Zakończenie Posiedzenia

(-)Joanna Ptaszek Przewodnicząca Rady

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów