Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Posiedzenie Rady Programowej

W nawiązaniu do zapisów § 9 ust. 5 pkt Regulaminu Rady – organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak , zwaną dalej Radą, Przewodniczący Rady zawiadamia, że w dniu 17.01.2017 r. (wtorek)  o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy Pokój – Sala Narad - odbędzie się posiedzenie Rady, w związku z koniecznością dokonania uzupełnień do naborów :

• 1/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm

• 2/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

trwających w okresie 02.11.2016r. – 21.11.2016 r. w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie Posiedzenia
  2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza posiedzenia, któremu powierza się m.in. obliczanie wyników głosowania członków Rady oraz inne czynności o podobnym charakterze.
  4. Przedstawienie porządku Posiedzenia przez Przewodniczącego Rady
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia porządku posiedzenia
  6. Omówienie pism z Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego  w sprawie  uzupełnienia dokumentacji odnośnie naborów:

a) nr 1/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm

b) nr 2/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

7. Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji – dot. naboru  1/2016dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji złożonych w ramach naboru 1/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm, będących wynikiem oceny: zgodności zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, operacji na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia, zgodnie z uwagami w wezwaniu

9. Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji – dot. naboru  2/2016 dot. przedsięwzięcia  1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji złożonych w ramach naboru 2/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej, będących wynikiem oceny zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, operacji na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia, zgodne z uwagami w wezwaniu

11.Wolne głosy, wnioski i zapytania

12.Zakończenie Posiedzenia

 

(-)Joanna Ptaszek

Przewodnicząca Rady

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów