Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze nr 8/2017 dot. Przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Ogłoszenie o naborze nr 8/2017 z dnia 03.02.2017 r. 

PDFOgłoszenie nr 8-2017.pdf (428,44KB)

PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia nr 8-2017.pdf (214,32KB)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
 

Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, § 2 ust. 1 pkt 6 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 

Forma wsparcia: Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych operacji.

W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, limit uwzględnia kwotę wkładu własnego tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość wkładu własnego (36,37%).

Termin składania wniosków: 20.02.2017 r. – 06.03.2017 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wnioski należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Wysokość limitu środków: 1 950 000,00 zł w tym:

 - 1 200 000,00 zł zbudowane/przebudowane obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej

- 750 000, 00 zł zbudowane/przebudowane obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej – konieczność utworzenia miejsca pracy dla animatorów kultury lub sportu/rekreacji.

Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy:

minimalna wartość projektu 50 000,00 zł

maksymalna wysokość dofinansowania dla operacji nie zakładających utworzenia miejsca pracy 85 000, 00 zł; dla operacji, które zakładają utworzenie miejsca pracy 187 500,00 zł.

Wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w treści ogłoszenia znajdują się pod linkiem: http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html oraz http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów