Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Zapraszamy na Stobrawski Zielony Szlak”- Ekoturystyka: Chata w lesie

Już od wcze­snej wio­sny i do póź­nej je­sie­ni można wynająć od­re­stau­ro­wa­ną cha­tę ze sta­ry­mi pie­ca­mi, me­bla­mi i sprzę­ta­mi
go­spo­dar­stwa wiej­skie­go. W oto­cze­niu cha­ty licz­ne le­śne ścieżki do upra­wia­nia nor­dic wal­king i jaz­dy na ro­we­ra­ch, a w ogro­dzie ogni­sko, grill z pa­wi­lo­nem do bie­sia­do­wa­nia i plac za­baw dla dzie­ci oraz oczko wod­ne z ko­lo­ro­wy­mi ryb­ka­mi.

12 miejsc noclegowych w zaadaptowanym starym domu leśnej osady i pomieszczeniach gospodarczych/ drewutnia, stodoła, stajnia.Do dyspozycji gości łazienka z WC i prysznicem, zewnętrzna „sławojka” kuchnia ze starym piecem tzw. „angielką” z blachą, spiżarnia z lodówką i barek z kominkiem. Przygotowywanie posiłków we własnym zakresie z dostępem do w pełni wyposażonej kuchni. Na terenie ogrodzonej posesji /około 0,5 ha/ plac zabaw dla dzieci z 10-cioma atrakcjami, boisko trawiaste do piłki siatkowej i mini kosza, miejsce na ognisko i biwakowanie, stanowisko do grilowania, oczko wodne i drewniany pawilon ogrodowy do biesiadowania. Można wypożyczyć roweryi kijki do Nordic Walking. Atrakcją jest poczęstunek własnym trunkiem z owoców z przydomowego sadu – Stobrawską Śliwowicą Borową i różnymi nalewkami. Zapraszamy miłośników nieskazitelnej natury od wczesnej wiosny do późnej jesieni do leśnej osady z ośmioma domami w samym sercu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Można za­miesz­kać w jed­nym z bar­dzo cie­ka­wie urzą­dzo­ny­ch po­koi:

  • Zabytkowa Sypialenka – 2 od­dziel­ne tra­dy­cyj­ne, ru­sty­kal­ne łóż­ka – w głów­nym bu­dyn­ku cha­ty,
  • w tzw. Małym Domku – Pracownia (Studio) z an­tre­so­lą i 2 po­je­dyn­czy­mi i 1 po­dwój­nym łóż­kiem
  • Bocianówka z po­dwój­nym ło­żem i so­fą. Dla ty­ch po­miesz­czeń wspól­ny wę­zeł sa­ni­tar­ny i w peł­ni wy­po­sa­żo­na kuch­nia z 
    na­czy­nia­mi i lo­dów­ką.

Do dys­po­zy­cji go­ści je­st też ru­sty­kal­na, za­byt­ko­wa kuch­nia, sa­lo­nik z ko­min­kiem, ła­zien­ka. 
Atrakcją te­go miej­sca je­st nie­ska­zi­tel­na na­tu­ra – w le­śnej osa­dzie oto­czo­nej la­sa­mi, zie­lo­ny­mi łą­ka­mi i tyl­ko osiem dom­ków
re­kre­acyj­ny­ch w są­siedz­twie. Jest to sam śro­dek Stobrawskiego Parku Krajobrazowego z cie­ka­wą flo­ra i dzi­ką zwie­rzy­ną tuż za
pło­tem.

Źródło:

http://www.chatawlesie.pl/oferta/  

chata.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów