Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkania informacyjno-promocyjne

W dniach 26.07.2017 o godzinie 1300 i 27.07.2017 o godzinie 1500 w ramach realizacji planu komunikacji odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne dla mieszkańców każdej z gmin naszego obszaru, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

Omówione zostały możliwości dofinansowania w zbliżających się naborach grantowych, przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów