Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze nr 15/2018 dot. Przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Ogłoszenie o naborze nr 15/2018 z dnia 19.02.2018 r. 

PDFnr 15-2018 Ogłoszenie o naborze 2.1.1..pdf (426,79KB)

PDFnr 15-2018 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 2.1.1..pdf (215,43KB)

DOCXKryteria wyboru operacji LGD Stobrawski Zielony Szlak.docx (34,86KB)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Sz.lak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
 

Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, § 2 ust. 1 pkt 6 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 

Forma wsparcia: Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, limit uwzględnia kwotę wkładu własnego tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość wkładu własnego (36,37%).

Termin składania wniosków: 05.03.2018 - 19.03.2018 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wnioski należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji, w godz. od 9.00 - 14.00, a w ostatnim dniu składania wniosków do godz. 12.00.

Wysokość limitu środków: 791 479,21 zł w tym:

 - 532 832,21 zł zbudowane/przebudowane obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej

-  258 647,00 zł zbudowane/przebudowane obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej – konieczność utworzenia miejsca pracy dla animatorów kultury lub sportu/rekreacji.

Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy:

minimalna wartość projektu 50 000,00 zł

maksymalna wysokość refundacji dla operacji nie zakładających utworzenia miejsca pracy 88 805,00 zł; dla operacji, które zakładają utworzenie miejsca pracy 258 647,00 zł.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów