Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego NPPWO 2018

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwały nr 5538/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2018”, zapraszamy do wzięcia udziału w dziesiątej jubileuszowej edycji konkursu.

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. W ramach konkursu ocenione zostaną przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej do 31.05.2018 r., polegające m.in. na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych funkcjonalności: ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, terenów zdegradowanych, obiektówużyteczności publicznej podnoszących ich atrakcyjność i konkurencyjność, w następujących kategoriach:
⇒ przestrzeń publiczna,
⇒ obiekt użyteczności publicznej.
Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa, działająca w oparciu o Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.przestrzen.opolskie.pl.
Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.
Konkursowi głównemu towarzyszyć będzie Konkurs Internautów na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2018” oraz na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego Dziesięciolecia”. Konkurs internautów umożliwi zainteresowanym mieszkańcom regionu wyrażenie własnej opinii poprzez zagłosowanie na realizacje dopuszczone do udziału w konkursie.
Ogłoszenie wyników, w tym zdobywców Nagród Głównych Marszałka Województwa, wyróżnionych realizacji oraz laureata Konkursu Internautów przewidziane jest we wrześniu br., podczas uroczystości rozdania nagród.
Zgłoszenia do konkursu wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym należy złożyć pocztą elektroniczną na adres NPPWO@opolskie.pl bądź na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście na adres:
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Hallera 9, 45-082 Opole
z dopiskiem „KONKURS NPPWO 2018”
w terminie do 31 lipca 2018 roku.
Tegoroczna jubileuszowa edycja konkursu jest wyjątkowa, ponieważ oprócz przyznania nagrody za realizację Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Opolskiego 2018 roku zostanie wyłoniony laureat nagrody za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego Dziesięciolecia, spośród nagrodzonych w dotychczasowych edycjach konkursu.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO.

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt są Małgorzata Błaszczyk- Leśniak i Elżbieta Pawlik, tel. 77 44 82 135, e-mail: m.blaszczyk@opolskie.pl, e.pawlik@opolskie.pl lub NPPWO@opolskie.pl.

PDF335347_Zaproszenie Marszałka do Konkursu NPPWO 2018.pdf (209,83KB)

PDF328745_REGULAMIN KONKURSU NPPWO 2018.pdf (92,35KB)

DOC328746_ZAŁĄCZNIK NR 1 NPPWO 2018 formularz zgłoszeniowy.doc (46,00KB)

DOC328747_ZAŁĄCZNIK NR 2 NPPWO 2018 oświadczenie osoby fizycznej.doc (52,50KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów