Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o podpisaniu umów na realizację projektów grantowych

ologowanie.jpeg

Operacja  "Akcje edukacyjne i integracyjne"  mająca na celu podniesienie wiedzy mieszkańców LGD szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez organizację akcji edukacyjnych i integracyjnych jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 25.06.2018r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana  umowa   na realizację projektu  grantowego  pn.: "Akcje edukacyjne i integracyjne" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy mieszkańców LGD szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym w szczególności osoby z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR poprzez organizację akcji edukacyjnych i integracyjnych.

W ramach projektu grantowego realizowane będzie  19 zadań.

Efektem projektu będą działania na rzecz podniesienia wiedzy mieszkańców LGD szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym w szczególności osoby z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR. Realizowane zadania przez grantobiorców są nieodpłatne dla potencjalnych uczestników zadań. Projekt grantowy nie ma charakteru komercyjnego. W ramach operacji organizowane będą warsztaty, zajęcia, szkolenia, konkursy, kampanie edukacyjne oraz   wydarzenia (imprezy) łączące integrację z edukacja środowiskową- ekologiczną. Operacja zostanie  zrealizowana w terminie do końca grudnia 2018r.

W skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik produktu- liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ologowanie.jpeg

Operacja  "Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu"  mająca na celu organizację czasu wolnego dla mieszkańców obszaru LGD, w tym dzieci, młodzieży oraz osób z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 21.06.2018r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana  umowa   na realizację projektu  grantowego  pn.: "Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Celem operacji jest organizacja czasu wolnego dla mieszkańców obszaru LGD, w tym dzieci, młodzieży oraz osób z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR poprzez realizację zadań w ramach  projektu  grantowego "Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu" na obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak

W ramach projektu grantowego realizowane będzie  10 zadań.

Efektem projektu będą działania na rzecz poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LGD. Operacja zakłada realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność operacji polega na zastosowaniu eksperymentalnych działań społecznych, nie realizowanych do tej pory na danym obszarze, mające na celu polepszenie jakości życia, społeczności czy grup społecznych, co najmniej na poziomie gminy. Innowacyjność to także nietypowe, niestandardowe wykorzystanie lokalnych zasobów. W ramach operacji przeprowadzone zostaną warsztaty, zajęcia, wycieczki plenerowe, inicjatywy kulturalne. Operacja zostanie  zrealizowana w terminie do końca grudnia 2018r. W skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik produktu- liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów