Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Inkubator przetwórstwa lokalnego w Gminie Pokój.

Ogromnie cieszy nasz fakt iż Stobrawskie centrum powstaje ze środków PROW w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego - LGD Stobrawski Zielony Szlak. Założenia naszej strategii z 2015 roku co do w/w przedsięwzięcia w 100% zrealizowane.

http://www.gminapokoj.pl/4118/879/stobrawskie-centrum-przetworstwa-lokalnego-w-falkowicach.html

Gmina Pokój podpisała z Województwem Opolskim umowę o dofinansowanie innowacyjnego projektu pod nazwą Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach.

 W ramach ogłoszonego naboru w LGD Stobrawski Zielony Szlak gmina Pokój 8.06.2018 r. złożyła wniosek dotyczący rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będącymi przedsiębiorstwami spożywczymi. Pomysł wpisał się w cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce oraz przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, określone w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

Dzięki współpracy z LGD Stobrawski Zielony Szlak, a szczególnie zaangażowaniu Pani Jadwigi Kulczyckiej - Prezes Zarządu Stowarzyszania LGD Stobrawski Zielony Szlak, miałam okazję zobaczyć "od kuchni" funkcjonowanie inkubatorów w Małopolsce. Niewątpliwie, ta wizyta utwierdziła mnie w przekonaniu, że należy ten pomysł wdrożyć w w gminie Pokój - potwierdziła Barbara Zając Wójt gminy Pokój.

Inkubator przetwórstwa lokalnego daje możliwość: przetwarzania produktów rolnych w odpowiednich, kontrolowanych warunkach, zapewnia im pozyskanie zaufania odbiorców oraz wyższej ceny. Projekt obejmuje wyremontowanie zaplecza dawnej stołówki z kuchnią w budynku gminy. Inkubator będzie zajmował 10 pomieszczeń, w których znajdzie się nowoczesny sprzęt, m.in.: chłodnie, lodówki, kuchenka gazowa, sokowirówka, mikser, mieszarka, szatkownica, krajalnica, obieraczka, pasteryzator, prasa do wyciskania soku,

To wszystko będzie służyło do do przetwarzania i przechowywania produktów spożywczych: warzyw, ziaren zbóż, owoców czy runa leśnego.

Ogólnodostępny inkubator będzie otwarty dla drobnych przetwórców produktów rolnych, gospodarstw agroturystycznych, małych firm gastronomicznych i rolników, którzy nie dysponują własnymi magazynami, urządzeniami do przetwórstwa czy przestrzenią kuchenną. W Fałkowicach będą mogli przetwarzać swoje produkty w doskonale wyposażonych i przygotowanych zgodnie z przepisami sanitarnymi pomieszczeniach. Po otwarciu inkubatora zostanie zatrudniona jedna osoba do jego obsługi. Całe przedsięwzięcie jest warte 500 tys. zł, z z czego 318 tysięcy zł (a więc prawie 64 procent) to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina ma czas na realizację zadania do końca 2022 roku.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów