Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 

Do 15 lipca 2019 r. do godziny 15.59 potrwa nabór wniosków o środki z programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Wsparcie jest
przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych realizujących projekty we współpracy z innymi podmiotami.
Budżet programu wynosi 2 mln zł.

Celem programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” jest włączenie mieszkańców Polski w działania budujące świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty na podstawie wartości wpisanych w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Wnioski o dofinansowanie działań mogą składać:

    * samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla
     których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze
     organizatorów samorządowych),
   *  organizacje pozarządowe – *spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
     publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

- w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami.

Jednostki, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów to:

   * jednostki samorządu terytorialnego;
   * państwowe i samorządowe instytucje kultury;
   * archiwa państwowe;
   * kościoły i związki wyznaniowe;
   * przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
   * uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z
     2018 r. poz. 1668, ze zm.);
   * państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
   * podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
   * organizacje pozarządowe;
   * spółdzielnie mieszkaniowe;
   * spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2018 poz. 1205).

Dofinansowanie wynosi od 2 tys. zł do 20 tys. zł, a poziom wsparcia może sięgnąć 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacje są
przeznaczone na:
   * projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne,
     konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i
     upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym;
   * lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
   * wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i
     dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego
     dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne;
   * rekonstrukcje wydarzeń historycznych.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl

Więcej informacji, w tym regulamin oraz oraz instrukcje składania wniosku można znaleźć na stronie : https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-koalicje-dla-niepodleglej/
 
hands-2847508_960_720.jpeg
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów