Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Marszałek Województwa Opolskiego działając na podstawie art. 44a i 44 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 Nr 62, poz. 560) informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024.

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym powoływanym przez Marszałka Województwa na okres czteroletniej kadencji.

Do zakresu działania Rady należy:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

- realizacji praw osób niepełnosprawnych;

  1. Opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. Ocena realizacji programów;
  3. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa    pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w terminie do 19 marca 2020 r.

 

Wszelkich informacji w sprawie naboru członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych udziela Pani Aldona Stahlberger, pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tel: 77 44 82 165, e-mail: .

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów