Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wspomnienia z realizacji grantu - "Konie po szkole"

W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu "Konie po szkole". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

Celem zadania była organizacja cyklu zajęć rekreacyjnych z jazdy konnej w dniach 04.06.2018 r. - 27.07.2018 r. dla 15 dzieci z gminy Namysłów w wieku od 3 do 8 lat oraz 5 osób z grupy defaworyzowanej. Do wzięcia udziału w projekcie zgłosiło się 105 osób. Zakwalifikowały się osoby spełniające kryteria projektu, zgłoszenia spoza obszaru objętego zadania oraz wiek niemieszczący się w przedziale zostały bez rozpatrzenia.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci i młodzieży odbyło się 29.05.2018 r. w siedzibie KJ Nova Gold Horse. Zostały ustalone daty jazd, szczegóły projektu oraz organizator odpowiadał na pytania rodziców dotyczące zajęć.

Jazdy odbywały się regularnie przez okres dwóch miesięcy, raz w tygodniu, po pół godziny jazdy dla każdego z uczestników. Zajęcia odbywały się w miejscowości Smarchowice Wielkie w miejscu działalności KJ Nova Gold Horse, na świeżym powietrzu, co pozwoliło na doskonalenie sprawności ruchowej grupy biorącej udział w projekcie. Rodzice dzieci biorących udział w zajęciach również mieli możliwość obcowania z końmi razem ze swoimi pociechami przy podstawowych zabiegach pielęgnacyjnych. Projekt zakładał zajęcia teoretyczne - 10 godzin oraz praktyczne - 80 godzin łącznie na wszystkich uczestników, co dało łącznie 180 lekcji.

Część teoretyczna zawierała wiadomości z ogólnej wiedzy o koniach:
- zasady bezpiecznego poruszania się przy koniach
- zachowanie koni
- podstawy pielęgnacji koni
- żywienie koni
- wykorzystywanie koni w różnych dyscyplinach jeździeckich
- podstawowe wyposażenie konia rekreacyjnego
- podstawowy ubiór jeździecki.

Zakres zajęć praktycznych odbywał się w sposób następujący:
- na początku zawsze były przedstawione zasady bezpiecznego poruszania się przy koniach
- dla grup młodszych 2-8 lat tzw. "Przedszkole jeździeckie" zajęcia odbywały się poprzez naukę na kucu z uwzględnieniem poprawnego dosiadu i działaniu pomocy jeździeckich. Dla grupy starszej 16-18 lat zajęcia odbywały się na lince tzw. lonży, gdzie uczestnicy uczyli się poruszania w trzech podstawowych chodach - stęp, kłus, galop.

Po zakończonej jeździe każdy z uczestników uczył się rozsiodływania, karmienia i pojenia koni. Wszystkie zajęcia były dostosowane do wieku każdego z uczestników.

Na zakończenie zadania dnia 27.07.2018 r. o godzinie 18:30 zostało zorganizowane spotkanie rekreacyjno-integracyjne dla lokalnej społeczności. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z końmi, poznać terytorium i zakres działania Klubu Jeździeckiego Nova Gold Horse. Była również okazja poznania lokalnej przyrody oraz relaks na  łonie natury z muzyką w tle.
Dodatkowo został przygotowany poczęstunek - dania zimne oraz ciepłe, napoje i ciasta. Były przejażdżki na koniach, skoki na trampolinie, malowanie twarzy i koni oraz dodatkowo dla dzieci zostały zorganizowane zabawy. Liczba uczestników spotkania to 50 osób. Na zakończenie 10-ciu najbardziej zaangażowanych i pilnych uczestników otrzymało statuetkę, a reszta uczestników otrzymała po dyplomie za udział w lekcjach jazdy konnej, a KJ Nova Gold Horse zaprojektował pamiątkową paterę uwieczniającą zrealizowane zadanie.

Przy realizacji zadania organizator zauważył, że projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ zgłosiło się pięciokrotnie więcej osób, niż było zaplanowanych miejsc, a jeździectwo staje się sportem rodzinnym - integrującym ludzi, odpowiednim dla osób w każdym wieku.

Poniżej załączona fotorelacja, zapraszamy do obejrzenia! :)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów