Logo WCAG
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 231
W tym miesiącu: 19379
Wszystkich odwiedzin: 6820494
Kalendarz wydarzeń
Kliknij datę
Zapisz się do newslettera

Data publikacji: 09-06-2011 14:33 Opublikował: 

Walne Zebranie Członków

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)     uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
2)     z zastrzeżeniem § 22 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, w tym Przewodniczącego Rady, a także uzupełnienie składu tychże organów, w przypadku ich zmniejszenia,
3)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań z działalności Rady, a w szczególności dotyczących rozpatrywanych przez Radę wniosków o dofinansowanie projektów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
4)     udzielanie absolutorium Zarządowi,
5)     uchwalanie Statutu i jego zmian,
6)     podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
7)     podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady wniesionych przez członków Stowarzyszenia lub wnioskodawców (beneficjentów) działania 4.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
9)     uchwalania Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
10)uchwalania Regulaminu działania Rady,
11)ustalenie wysokości składek członkowskich,
12)ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
13) zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju i jej zmian.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
Powrót do poprzedniej strony »
Loading