Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o podpisaniu umów na realizację projektów grantowych

ologowanie.jpeg

Operacja Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne mająca na celu podniesienie wiedzy mieszkańców szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym w szczególności osoby z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR oraz organizacja imprez edukacyjnych lub integracyjnych z udziałem lokalnej społeczności jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 10.08.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana umowa na realizację projektu grantowego pn.: Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy mieszkańców szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym w szczególności osoby z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR oraz organizacja imprez edukacyjnych lub integracyjnych z udziałem lokalnej społeczności.

W ramach projektu grantowego realizowane będzie 10 zadań.

Efektem projektu będą działania na rzecz podniesienia wiedzy mieszkańców szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, zachęcenia do uczestnictwa w życiu społecznym w szczególności osoby z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR oraz organizacja imprez edukacyjnych lub integracyjnych z udziałem lokalnej społeczności. Realizowane zadania przez grantobiorców są nieodpłatne dla potencjalnych uczestników zadań. Projekt grantowy nie ma charakteru komercyjnego. W ramach operacji organizowane będą warsztaty, zajęcia, szkolenia, konkursy, kampanie edukacyjne oraz wydarzenia (imprezy) łączące integrację z edukacja środowiskową- ekologiczną. Operacja zostanie zrealizowana w terminie do końca lipca 2021 r.

W skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik produktu - liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów