Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wspomnienia z realizacji grantu - Fryderycjańskie Dni Kultury

W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu Fryderycjańskie Dni Kultury. Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

Celem zadania była popularyzacja lokalnego dziedzictwa kultury poprzez zorganizowanie imprezy społeczno-kulturalnej odwołującej się do zachowania cennych zabytków, historii kolonizacji fryderycjańskiej oraz połączenia aspektów z dzisiejszą lokalną tradycją oraz tożsamością.

Zadanie pt. Fryderycjańskie Dni Kultury obejmowało następujące punkty:
- wykonanie 3 replik XVIII -wiecznych mundurów pruskich, 2 szeregowców i 1 podoficera,
- nowatorski koncert pt. "Zaginione archiwum" w wykonaniu trzech muzyków. Koncert polegał na odtworzeniu odnalezionych w berlińskich zbiorach Phonogramm-Archiv, najstarszych, pochodzących z 1913 r. rejestracji akustycznych muzycznego folkloru Górnego Śląska. Są to nagrania na wałkach fonograficznych, sporządzone przez niemieckiego nauczyciela Paula Schmidta. Nagrania te do dziś nie zostały wydane i właśnie one są inspiracją przedmiotowego koncertu. Koncert odbył się w kościele pw. NSPJ z racji na zapewnienie dobrych warunków akustycznych,
- pokaz rekonstrukcji historycznej w wykonaniu Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej oraz rekrutów z Zagwiździa. Pokaz obejmował musztrę pruską według regulaminu z 1743 roku, stanowiącą element wyszkolenia rekrutów w armii pruskiej w czasie wojen śląskich oraz potyczkę wojenną z wykorzystaniem broni i armaty,
- wynajem namiotu z ławkami, stołami, podestem i oświetleniem, który zapewnił uczestnikom zadania odpowiedni komfort, tak samo jak wynajem dodatkowych kabin WC na terenie kompleksu zabytkowej Huty Żelaza,
- druk ulotek informacyjnych o Fryderycjańskich Dniach Kultury i historii XVIII - wiecznej kolonizacji fryderycjańskiej, której obecna wieś Zagwiździe zawdzięcza swoje początki i rozwój jako kolonii hutniczej oraz dystrybucja plakatów promocyjnych.

Fryderycjańskie Dni Kultury odbyły się w Zagwiździu (gmina Murów), dnia 23.09.2018 r. Imprezę skierowano do mieszkańców gminy Murów, mieszkańców obszaru LGD oraz osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym dzisiejszych terenów gminy Murów. W sumie w imprezie uczestniczyło 262 osób.

Jako dodatkowy punkt programu imprezy (nieobjęty dofinansowaniem), przygotowany został przez Radę Sołecką Zagwiździa kabaret humorystyczny "Amatory". Kabaret nawiązywał do ogólnie panującej sytuacji społeczno - gospodarczej.

Poniżej załączona fotorelacja, zapraszamy do obejrzenia! :)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów