Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Wilcza Buda" przestała istnieć

Wilcza Buda - pod taką nazwą znaj­dowały się frag­menty leśnej osady w Stobrawskim Parku Krajobrazowym pomię­dzy Pokojem a Grabicami. W samym środku lasu stała, pocho­dząca z XVIII w. drew­niana karczma, w któ­rej noce po polo­wa­niach spę­dzali ksią­żęta opol­scy. Było tam miej­sce na bie­sia­do­wa­nie przy zacho­wa­nym jesz­cze we frag­men­tach olbrzy­mim kominku. Widoczne było też odrębne pomiesz­cze­nie dla ksią­żę­cej służby.

Nie zniszczył jej ogień, wiatr, nie zniszczyły wojny. Aż w końcu dnia 20 sierpnia roku 2020 została rozebrana. Pod koniec swojego życia, ze względu na stan, stała się groźna dla odwiedzających ją ludzi. Przykre jest to, że tak wyjątkowy budynek tak nagle przestał istnieć.

Straciliśmy miejsce niezwykłe, miejsce wyjątkowe, z klimatem, jakiego na próżno szukać w okolicy. Straciliśmy fragment naszej historii, historii tych ziem. Pozostało jedynie puste miejsce w lesie i pamięć o Wilczej Budzie.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów