Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wspomnienia z realizacji grantu - Okazałe drzewa gminy Świerczów

W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu Okazałe drzewa gminy Świerczów. Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Miejsc w Miejscu 

Tytuł zadania: Okazałe drzewa gminy Świerczów

Celem zadania była promocja LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz Gminy Świerczów poprzez inwentaryzację okazałych drzew gminy Świerczów (w tym drzew o wymiarach pomnikowych) oraz opracowanie i wydanie publikacji książkowej. Tekst książki ponadto umieszczono na stronie stowarzyszenia, gdzie jest ogólnodostępna.

Książka pozwoliła wyjaśnić dlaczego drzewa są tak ważne dla przyrody i człowieka. Okazałe drzewa to m. in. dom dla owadów, ptaków, ssaków, porostów, grzybów i innych organizmów. Drzewa są przede wszystkim elementem krajobrazu, posiadają walory estetyczne, oczyszczające i walory kulturowe.

W trakcie realizacji zadania zorganizowano trzy spotkania promocyjne. Dotyczyły promocji książki i wartości ekologicznej drzew.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów