Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił dwa otwarte konkursy!!

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie:

 1. Wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia  i  rozwoju  organizacji  pozarządowych poprzez:

 •     Wdrażanie   nowych   technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji   (np.      zaplanowanie wdrożenie   strategii   cyfrowej,   zapewnianie   bezpieczeństwa cyfrowego),    
      zakup oprogramowania i licencji;
 •     Uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań   doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;
 •     Wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych

 

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 130 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 10 000 zł.

Oferty dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie wspieranie  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, winna zostać przygotowana w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i być złożona w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 19 marca 2021 roku, do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w aplikacji Generator eNGO.

Więcej informacji o konkursie na stronie BIP UMWO: https://bip.opolskie.pl/2021/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewod/  

 

2.  Wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości

W  ramach  w/w konkursu W  ramach  priorytetu „Wspieranie działań z obszaru rolnictwa oraz inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich (Smart Villages)”  zakresem  zadań  objęte zostają następujące obszary tematyczne: 

 • Wspieranie działań z obszaru rolnictwa i rozwoju wsi, w tym Programu Odnowy Wsi, jego uczestników i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich m.in. poprzez  organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji,
 • Wspieranie działań wdrażających ideę inteligentnych wsi.

 

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 200 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 11 000 zł.

Oferty dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie wspieranie  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, winna zostać przygotowana w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i być złożona w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 6 kwietnia 2021  roku, do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w aplikacji Generator eNGO.

Więcej informacji o konkursie na stronie BIP UMWO https://bip.opolskie.pl/2021/03/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-2/

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125 lub Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 44 82 124.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów