Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

XIII edycja Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2020"!

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza XIII edycję Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2020”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2020 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2020” wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5457/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody dla organizacji oraz www.ngo.opolskie.pl

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów !!!!!


Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 15.07.2021 r. do dnia 14.08.2021 r.

(liczy się data stempla pocztowego)

 

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2019”

 

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 845

Wszystkie informacje również dostępne pod adresem:

https://bip.opolskie.pl/2021/07/konkurs-dla-najlepszej-organizacji-pozarzadowej-wojewodztwa-opolskiego-opolska-niezapominajka-2020/

 

unnamed.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów