Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ważne! Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Szanowni Państwo,
 
Dokonano nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, której art. 58 został zmieniony z mocą obowiązującą od 31.10.2021 r.
Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:
1)spółki jawne;
2)spółki komandytowe;
3)spółki komandytowo-akcyjne;
4)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
4a) ^71 proste spółki akcyjne;
5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355);
6) ^72 trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub
b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
7) ^73 spółki partnerskie;
8) ^74  europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
9) ^75 spółki europejskie;
10) ^76 spółdzielnie;
11) ^77 spółdzielnie europejskie;
12) ^78 stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
13) ^79 fundacje.
 
Przepis ten wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tej ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw (co miało miejsce w dniu
30.04.2021 r.), czyli w dniu 31.10.2021 r. – i od tego dnia będzie biegł termin 3 miesięcy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych (w skrócie: CRBR).

Nowe podmioty gospodarcze muszą się zgłosić do CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania podmiotu do KRS.

W przypadku zmiany danych zgłoszonych do CRBR należy ją zgłosić w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany. Żeby zmienić dane (dane beneficjenta, dane spółki, dane osób uprawnionych do reprezentacji), trzeba wysłać do CRBR nowe zgłoszenie.

Obecnie w CRBR nie ma jeszcze technicznej możliwości dokonania takiego zgłoszenia, powinno to być umożliwione właśnie od dnia 31.10.2021 r.  Dlatego sugerujemy dokonać tego od razu na początku listopada br.
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów