Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Fundacja PZU

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych czy też działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

 

Finansowanie:

ZALICZKA

 
     

Wysokość wsparcia:

maks. 90%, budżet projektu jest dowolny.

 

Wkład własny:

min. 10% (wkład finansowy).
W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest wkład własny niefinansowy.

 

Czas trwania projektu:

maks. 12 miesięcy.

 

Partner zagraniczny:

NIE

 

Składanie wniosków przez internet:

TAK

 

Kto może złożyć wniosek ?

 

1. Organizacje pozarządowe.
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe.
W uzasadnionych przypadkach wnioskować mogą także:
1. Organizacje i instytucje polonijne non-profit.
2. Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich, pod warunkiem zgody centrali oraz posiadania własnego rachunku bankowego.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

 

Przedsięwzięcia zgodne ze strategicznymi celami statutowymi Fundacji, realizowane w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalności charytatywnej.
3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Ochrony i promocji zdrowia.
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. Działań na rzecz mniejszości narodowych.
8. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
9. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
11. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach.
14. Ratownictwa i ochrony ludności.
15. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
16. Promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji.
Projekty powinny charakteryzować się innowacyjnością i trwałością podejmowanych działań.

 

Opis:

 

Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU.
Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100.000 złotych wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.
Wnioski są rozpatrywane w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia w generatorze wniosków.
Realizowane projekty powinny być możliwe do kontynuowania w przyszłości.
Co do zasady wnioski powinny być składane nie później niż na 40 dni przed przewidzianym dniem rozpoczęcia Projektu.
Aktualnie przyjmowane są wnioski z terminami realizacji nie wcześniejszymi niż marzec 2022. 

 

Termin składania wniosków:

 

nabór ciągły (wnioski dotyczące projektów z terminami realizacji nie wcześniejszymi niż marzec 2022)

 

Źródło / Więcej informacji:

 

Informacja o programie
Informacja o wznowieniu naboru wniosków

 

Kontakt:

 

Fundacja PZU
Magdalena Kropornicka
Koordynator
T: 22 582 32 21 (konsultacje telefoniczne: 09:00-14:00, 16:00-17:00

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów