Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dotyczące naboru nr 27/2022 - Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań- 10.01.2022 r.

W dniu 10.01.2022 r. w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 12.00 odbyło się bezpłatne szkolenie online dotyczące ogłoszonego w dniu 03.01.2022 r. naboru nr 27/2022 - 1.1.3. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc sptkań

Szkolenie prowadzone było przez Panią Natalię Kubowicz i Panią Jadwigę Kulczycką i skierowane do mieszkańców każdej z gmin obszaru LGD, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborze ogłoszonym dnia 03.01.2022 r.,  przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów. Został również omówiony formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz fiszka projektowa.

Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

szolenie 10.01.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów