Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa !!!

Działania:

Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży, związanych z praktycznym rozpoznawaniem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową schronień zastępczych dla zwierząt

Cele oraz oczekiwania składanych ofert:

  1. Pogłębienie praktycznej wiedzy o biologii wybranych gatunków/siedlisk
  2. Nabycie umiejętności budowy schronień zastępczych dla zwierząt
  3. Rozpoznawanie w terenie charakterystycznych i zagrożonych gatunków w celu prowadzenia prostych monitoringów i inwentaryzacji, a także sposoby ich dokumentowania poprzez bazy danych, standardy pozyskiwania danych wraz z możliwościami zgłaszania odkryć

Szczegółowe informacje -------- https://opolskie.engo.org.pl/konkursy/305

Harmonogram:

Składanie ofert do 8.03.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 17.05.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 6.06.2022 r.

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji dotyczących konkursu e-mail, tel.:

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie merytorycznym: Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Kamil Nowak adres e-mail: k.nowak@opolskie.pl, tel. 77 4483 276.

 

Inne istotne informacje:

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

1. Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2022 roku przeznacza się kwotę do 20 000,00 zł.

2. Na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną wysokość dotacji w kwocie do 10 000,00 zł

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecenie zadania publicznego i przyznanie dotacji na finansowanie jego realizacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 11 i 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego jest możliwe, gdy zgłoszone zadanie spełnia łącznie następujące warunki

1) wpisuje się w zakres zadania priorytetowego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu

2) wpisuje się w zakres zadań własnych Województwa i jest skierowane do mieszkańców

Województwa i/lub realizowane na rzecz Województwa

3) Podmiot składający ofertę prowadzi działalność statutową w sferze zadań publicznych określonym w ogłoszeniu.

3. Podmioty mogą otrzymywać dotacje z budżetu Województwa Opolskiego na cele publiczne, związane z realizacją zadań Województwa Opolskiego, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań (należy uwzględnić w pkt. III 3 oferty).

4. W opisie zadania określonego w ofercie Podmiot winien uwzględnić promocję zadania (należy wyszczególnić w pkt. III 3 oferty).

5. Zarząd Województwa Opolskiego przyznaje dotacje na finansowanie/dofinansowanie* realizacji zadań publicznych wyłonionych w konkursie, w drodze uchwały.

6. Szczegółowy katalog kosztów niekwalifikowanych w ramach dotacji został określony w rozdziale I Regulaminu.

7. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego może być niższa, niż wnioskowana. W takim przypadku, Podmiot może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, nie wpływający na istotę tego zadnia lub wycofać swoją ofertę.

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2022, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić po podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 30 listopada 2022 r.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że Podmiot realizujący zadanie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

VI. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

2. Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 8 marca 2022 r., do godz. 15:30.

3. Podmiot może otrzymać w danym roku kalendarzowym jeden raz finansowanie lub dofinansowanie tej samej oferty realizacji zadania publicznego. Oferta, która otrzymała dotację na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania publicznego, a została złożona do innego konkursu ogłoszonego przez Zarząd, zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia.

4. W ramach ogłaszanego konkursu Podmiot może złożyć nie więcej niż jedną ofertę.

5. W przypadku złożenia ofert w liczbie większej, niż limit wskazany w ust. 4, Podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego wycofania ofert wykraczających poza wskazany limit. W przeciwnym przypadku wszystkie złożone oferty pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Dwa lub więcej Podmiotów działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy.

7. Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

8. Modyfikacja oferty w Aplikacji Generator eNGO jest możliwa jedynie w przypadku przygotowywania i składania korekt lub aktualizacji oferty.

9. Składana w konkursie oferta powinna zawierać elementy wskazane w art. 14 Ustawy oraz wzorze oferty, określonym Rozporządzeniem. Ponadto, oferta powinna zawierać wszelkie dodatkowe informacje pozwalające na dokonanie właściwej oceny zgłoszonego zadania, w tym w szczególności:

1) informacje o wojewódzkim zasięgu zadania;

2) informacje o ewentualnych odstępstwach w realizacji działań;

3) określenie ryzyk mogących wystąpić przy realizacji zadania;

4) opis dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach realizowanego zadania publicznego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5) opis działań związanych z promocją zadania publicznego;

6) informację o dofinansowaniu inwestycji związanych z realizacją zadania (jeśli dotyczy);

7) zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy (jeśli dotyczy);

8) informacje o planowanych partnerach w realizacji zadania publicznego (jeśli dotyczy).

10. W trakcie dokonywania oceny ofert możliwe jest wezwanie Podmiotu do uzupełnienia dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do prawidłowej oceny oferty, a także wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, na zasadach określonych w rozdziale IV Regulaminu. Wezwanie wysyłane jest poprzez Aplikację Generator NGO.

11. Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Oferty złożone niezgodnie z Regulaminem lub z niniejszym ogłoszeniem o konkursie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

12. Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest do zapewnienia, w zakresie zadania publicznego, dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania (należy uwzględnić w pkt III.3 oferty).

13. Druk wzoru oferty, druk ramowego wzoru umowy oraz druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego, określone w drodze Rozporządzenia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w Aplikacji Generator eNGO na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

VII. TRYB, KRYTERIA I TERMIN WYBORU OFERT

1. Rozpatrywanie ofert następuje według zasad oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych, określonych w Rozdziale IV Regulaminu.

2. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o kryteria określone w:

1) Karcie oceny formalnej oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz

2) Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Zaopiniowanie ofert przez komisję konkursową nastąpi w terminie do 70 dni od ostatniego dnia, wskazanego na składanie ofert. Opiniowanie ofert odbywa się w kilku etapach.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 90 dni od ostatniego dnia, wskazanego na składanie ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

5. Niniejszy konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

6. Wyniki niniejszego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;

2) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;

3) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

4) w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

7. Zarząd Województwa Opolskiego unieważnia konkurs, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

8. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony w ust 6.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów