Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci rozpoczęty!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie, a także promuje pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa.

Upadki to największa grupa wypadków, jakie zgłaszane są do KRUS. Dlatego tegoroczny  temat konkursu daje możliwość wykazania się wiedzą na temat sposobów zapobiegania upadkom, także w gospodarstwie, w którym mieszkają dzieci.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

Praca musi być podpisana na odwrotnej stronie- imię, nazwisko, klasa i szkoła. Powinna być wykonana  z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenia w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać. Do pracy należy dołączyć  wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Sposób zgłaszania prac oraz warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin, dostępny na stronie www.krus.gov.pl.

Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów