Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Budżet Obywatelski Namysłowa 2022

Informacja dla mieszkańców Gminy Namysłów: 

Każdy mieszkaniec Namysłowa może zgłosić w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2022 r. pomysł na zadanie, które mogłoby zostać sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego. Formularz zgłoszeniowy wraz listą podpisów co najmniej 10 osób popierających projekt, które zamieszkują na terenie miasta Namysłowa, należy złożyć w kopercie z dopiskiem "Budżet Obywatelski Namysłowa 2022" w urnie wystawionej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, przy wejściu głównym od strony ul. Dubois 3, do dnia 15 kwietnia 2022 r. a obowiązkowe załączniki (mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki poglądowe lub szkice) w wersji elektronicznej przesłać na adres mailowy: budzet.obywatelski@namyslow.eu w formacie *.jpg. 

Czym powinny się charakteryzować zgłaszane zadania?

Zadania zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa powinny mieć wpływ na rozwój miasta, zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców i spełniać następujące cechy:

  • Należeć do zadań własnych gminy;
  • Nie naruszać obowiązujących przepisów prawa;
  • Zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku nie naruszające ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Namysłów;
  • Mieszczące się w granicach kompetencji gminy i dotyczące zadań inwestycyjnych na terenach będących wyłączną własnością Gminy Namysłów lub przekazanych w trwały zarząd  (wymagane załączenie oświadczenia właściciela lub zarządcy nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania na wskazanym terenie).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://namyslow.eu/3746/3686/budzet-obywatelski-namyslowa-2022.html

Plakat 1.jpeg

Harmonogram.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów