Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze nr 28/2022 dot. przedsięwzięcia 1.2.2. Promocja obszaru

Ogłoszenie o naborze nr 28/2022, z dnia 10.10.2022 r.

PDFnr 28.2022 Ogłoszenie o naborze 1.2.2. Promocja obszaru1.pdf (471,58KB)

PDFnr 28.2022 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 1.2.2.pdf (170,36KB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 22.07.2022 r..pdf (3,23MB)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące promocji walorów przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych obszaru LGD poprzez realizację projektów w oparciu o mity, legendy, podania i opowiadania na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Forma wsparcia: Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, limit uwzględnia kwotę wkładu własnego tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość wkładu własnego (36,37%).

Termin składania wniosków: 25.10.2022 r. - 09.11.2022 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki. Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w godz. od 9.00-14.00, a w ostatnim dniu naboru tj. 09.11.2022 r. do godz. 12.00.

Wysokość limitu środków: 135 000,00 EUR „(tj. 540 000,00 zł obliczone według kursu 1 euro = 4zł, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022)

Kwota wsparcia: minimalna wartość projektu 50 000,00 zł, maksymalna wysokość dofinansowania 60 000,00 zł,

Dodatkowe dokumenty tj. Wytyczne dla beneficjenta LGD Stobrawski Zielony Szlak do kryterium wyboru operacji „Promocja Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak” znajdziesz w zakładce Ważne dokumenty.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów