Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

„Organizacje pozarządowe dla opolskiej przyrody” - konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa pn.: Organizacje pozarządowe dla opolskiej przyrody

Działania:

1) Prowadzenie monitoringów lub inwentaryzacji przyrodniczych;,

2) Odtwarzanie siedlisk przyrodniczych, tworzenie siedlisk zastępczych, reintrodukcja gatunków,

 

3) Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z praktycznym rozpoznawaniem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową schronień zastępczych dla dzikich zwierząt.

 

Cele oraz oczekiwania składanych ofert:

1) Ocena proponowanych działań prowadzonych na terenie/terenach objętych ochroną lub planowanych do objęcia ochroną, w szczególności parków krajobrazowych lub obszarów chronionego krajobrazu

2) Uwzględnienie w ofercie siedlisk lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym i priorytetowym,

3) Uwzględnienie w ofercie reintrodukcji gatunków o zmniejszającej się populacji


 

Harmonogram:

Składanie ofert do 20.01.2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 31.03.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 20.04.2023 r.

 

Pula środków 100 000,00 zł. Maksymalna kwota na zadanie do 12 000,00 zł.

Tryb zlecenia realizacji zadań: powierzenie

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023 r.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl

 

Więcej informacji na: https://opolskie.engo.org.pl/konkursy/362

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów