Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze nr 31/2023 dot. przedsięwzięcia 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 31/2023, z dnia 12.04.2023 r.

PDFnr 31.2023 Ogłoszenie o naborze 1.1.3.pdf (431,30KB)

PDFnr 31.2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 1.1.3.pdf (169,50KB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 16.03.2023 r.pdf (3,93MB)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.


Zakres tematyczny: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Forma wsparcia: płatność zryczałtowana - premia wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Termin składania wniosków: 27.04.2023 r. - 12.05.2023 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki. Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w godz. od 9.00-14.00, a w ostatnim dniu naboru tj. 12.05.2023 r. do godz. 12.00.

Wysokość limitu środków: 100 000,00 EUR „(tj.400 000,00 zł obliczone według kursu 1 euro = 4 zł, zgodnie z zasadami określonymi
w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022)”

Kwota wsparcia: 100 000,00 zł

Wytyczne dla beneficjenta LGD Stobrawski Zielony Szlak do kryterium wyboru operacji „Promocja Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak”:

PDFPromocja LGD - Wytyczne LGD 2021 1.pdf (760,07KB)

Tabela nr 1 obrazująca wysokość kwot z podpisanych umów dla przedsięwzięcia 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej dla każdej z gmin wchodzącej w skład obszaru LGD na podstawie stanu realizacji LSR w ramach PROW 2014 – 2020 – podziałanie 19.2 według stanu na 31 grudnia 2022 r.:

PDFTabela 1.1.3. obrazująca wysokość kwot.pdf (181,78KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów