Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dot. naborów nr 30/2023 oraz 31/2023

W dniu 19.04.2023 r. w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2023 o godzinie 16.30 odbyło się bezpłatne szkolenie online dotyczące ogłoszonych w dniu 12.04.2023 r. naborów nr 30/2023 Zwiększenie konkurencyjności firm oraz nr 31/2023 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej.

Szkolenie prowadzone przez Pana Dariusza Kajsturę skierowane było do mieszkańców każdej z gmin obszaru LGD, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborach ogłoszonych dnia 12.04.2023 r.,  przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów. Został również omówiony formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan oraz fiszka projektowa.

Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów