Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

„Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny” - warsztaty

PDF_0_ZAPROSZENIE_WARSZTATY_KONCEPCJE_BIO.pdf (951,85KB)

 PDF01_WarsztatyZagospodarowanieTerenu_RegNaboru.pdf (609,94KB)

DOC02_FormularzZgłoszeniowyWarsztaty.doc (204,50KB)

Szczegółowe informacje znajdują się stronie www.odnowawsi.eu

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Rozwoju Wsi, pod nr. tel. 77 / 44 82 125 lub 107.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny -dziedzictwa przyrodniczego" (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

 

 

 

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów