Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Zapraszamy na Stobrawski Zielony Szlak" - "Chata w lesie"

Już od wcze­snej wio­sny i do póź­nej jesieni można zobaczyć odre­stau­ro­waną chatę ze sta­rymi pie­cami, meblami i sprzę­tami gospo­dar­stwa wiejskiego. W oto­cze­niu chaty liczne leśne dukty do upra­wia­nia nor­dic wal­king i jazdy na rowe­rach, a w ogro­dzie ogni­sko, grill z pawi­lo­nem do bie­sia­do­wa­nia i plac zabaw dla dzieci oraz oczko wodne z kolo­ro­wymi rybkami.

Możecie zamiesz­kać w jed­nym z bar­dzo cie­ka­wie urzą­dzo­nych pokoi:

Zabytkowa Sypialenka – 2 oddzielne stare łóżka – w głów­nym budynku chaty,
w tzw. Małym Domku – Pracownia (Studio) z antre­solą i 2 poje­dyn­czymi i 1 podwój­nym łóż­kiem oraz Bocianówka z podwój­nym łożem i sofą. Dla tych pomiesz­czeń wspólny węzeł sani­tarny i w pełni wypo­sa­żona kuch­nia z naczy­niami i lodówką. Do dys­po­zy­cji naszych gości jest też rusty­kalna, zabyt­kowa kuch­nia, salo­nik z komin­kiem (moż­li­wość spa­nia dla dwóch osób na sze­ro­kim łożu), łazienka.

Gospodarz czę­stuje pysz­nymi nalew­kami robio­nymi oso­bi­ście na tra­dy­cyj­nych recep­tu­rach. Dla naszych gości kawa i her­bata gra­tis w ciągu całego dnia. Atrakcją tego miej­sca jest nie­ska­zi­telna natura – w leśnej osa­dzie oto­czo­nej lasami, zie­lo­nymi łąkami i tylko osiem dom­ków rekreacyj­nych w sąsiedz­twie. Jest to sam śro­dek Stobrawskiego Parku Krajobrazowego z cie­kawą florą i dziką zwie­rzyną tuż za płotem. Źródło:http://www.chatawlesie.pl/

Ekoland
Kęszyce 7
Bory Stobrawskie
46-030 Murów

 Za-płotem-wiosenna-orka.jpeg

Szyld-Chata-w-lesie.jpeg

chata w lesie.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów