Gmina Lubsza

Nazwa LGD i forma prawna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak jest partnerstwem trójsektorowym, które składa się z przedstawicieli grup interesów publicznych, gospodarczych i społecznych. LGD działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz statutu Stowarzyszenia. Naszym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju  dla obszaru Stowarzyszenia, promocji walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów wiejskich oraz aktywizowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w życiu wsi.

Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 września 2006 r. jako Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak i obejmuje obszar 8 gmin administracyjnie należących do województwa opolskiego: Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Popielów, Świerczów. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dobrzeń Wielki.

Obszary LGD

Charakterystyka obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak

Obszar LGD posiada liczne atuty wynikające z położenia poza dużym miastem: atrakcyjne i czyste tereny zielone, brak zanieczyszczenia hałasem i światłem, mniejszą gęstość zaludnienia. Położenie partnerskich gmin powoduje jednocześnie, że znajdują się one blisko stolic regionu opolskiego i Dolnego Śląska: Opola i Wrocławia. Sąsiedztwo dużych miast daje możliwości rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem potencjału kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD.

Wyróżnikiem obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak są zasoby przyrodnicze. Dużego znaczenia nabiera fakt, iż większość obszaru LGD położona jest w granicach Borów Stobrawskich i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Na obszarze LGD istnieje duży i ciągle nie w pełni wykorzystany potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji. Najatrakcyjniejszymi terenami z uwagi na walory krajobrazu, roślinność i obiekty kultury materialnej są okolice miejscowości Zagwiździe, Murów, Okoły, Stobrawa, Stare Kolnie, Karłowice, Mąkoszyce, Borucice, Starościn i okolice Namysłowa. Do najcenniejszych terenów pod względem przyrodniczym zaliczamy te, na których występują zróżnicowane formy ochrony przyrody

  • rezerwaty przyrody (Lubsza, Rogalice, Leśna Woda, Barucice na terenie gminy Lubsza),
  • parki krajobrazowe (Stobrawski Park Krajobrazowy na terenie gmin Lubsza, Domaszowice, Świerczów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów i Popielów),
  • obszary chronionego krajobrazu (Lasy Stobrawsko-Turawskie na terenie gmin Lubsza, Domaszowice, Namysłów, Świerczów, Łubniany, Murów)
  • obszary Natura 2000 (Grądy w Dolinie Odry na terenie gminy Lubsza, Grądy Odrzańskie na terenie gmin Lubsza, Dobrzeń Wielki i Popielów, Lasy Barucickie na terenie gmin Lubsza, Namysłów i Świerczów, Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą w gminie Popielów)
  • liczne pomniki przyrody, w tym przede wszystkim drzewa - dęby szypułkowe, sosna pospolita, lipa drobnolistna, aleje lipowe, buk zwyczajny
  • użytki ekologiczne (Młyńskie Stawy i Bagno Młynki w gminie Namysłów, Jełowa w gminie Łubniany, Gęsi Staw i Puchacz w gminie Popielów)
  • zespoły przyrodniczo krajobrazowe (wyspa na rzece Widawie w gminie Namysłów).

Na spójność obszaru wpływa bogactwo zasobów wodnych.  Do istotniejszych rzek można zaliczyć Odrę, Bogacicę, Budkowiczankę, Brynicę, Stobrawę, Smortawę. Obszar cechuje się też obecnością licznych stawów, starorzeczy, małych oczek wodnych, torfowisk, namulisk i terenów zalewowych oraz innych obszarów okresowo podmokłych, które stanowią o bogactwie sieci hydrograficznej całego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Konsekwencją tego są też takie atrakcje jak przystanie wodne i kajakowe, kąpieliska, stawy hodowlane i stawy wędkarskie.

Pod względem bogatej historii i zabytków wyróżniają się niewątpliwie okolice Namysłowa. W mieście zachował się średniowieczny system obronny i stary browar. Dodatkowo znajduje się tu atrakcyjne muzeum techniki młynarskiej. Na terenach wiejskich można natomiast odnaleźć stare domy, stodoły i budynki gospodarcze, drewniane kościoły, stare siedziby rycerskie, pałace, dwory i towarzyszące im często parki, zabytkowe stacje kolejowe i nagrobki, zabytki techniki. Warto zwrócić uwagę, że cechą części zabytków architektury jest typowe dla regionu przenikanie się wpływów kultury polskiej, śląskiej 
 i niemieckiej. 

Na obszarze LGD odbywają się także imprezy nierzadko są związane z kultywowaniem lokalnych obrzędów czy upowszechnianiem folkloru regionalnego. Wymienić tu można m.in.: Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka w Gminie Murów, Śląski Festiwal Foodtrucków i Restauracji w gminie Łubniany, Bieg po Gminie Świerczów, Popielove Folklowe w Gminie Popielów, Bieg Krasnala w Kamiennej w Gminie Namysłów, Bieg od Jeziora do Jeziora w Gminie Dobrzeń Wielki, Plener Rzeźbiarski w Gminie Namysłów, „Wielkanoc w tradycji” w gminie Lubsza, imprezy w oparciu
 o mity, legendy, podania i opowiadania, ale też liczne Oktoberfesty, Jarmarki i Babskie Combry

Kolejną cechą charakterystyczną obszaru jest niski stopień zurbanizowania i uprzemysłowienia (za wyjątkiem miasta Namysłów i części gminy Dobrzeń Wielki). Ten stan rzeczy daje jednak impuls do powstawania mniejszych firm i w tym aspekcie podkreślić trzeba aktywność gospodarczą mieszkańców oraz wysoki stopień jej dywersyfikacji wskazujący na wszechstronny potencjał obszaru w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Generalnie należy stwierdzić, że obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju jest spójny ze względów geograficznych, społeczno-gospodarczych, a w dużej mierze zostało to zdeterminowane przez podobne uwarunkowania społeczne, historyczne i gospodarcze.

Wróć na początek strony