Gmina Dobrzeń Wielki

Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 będą skupione wokół trzech celów, które są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak.

CEL 1. WSPARCIE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI

Przedsięwzięcie 1.6. Zwiększenie dostępności usług edukacyjnych, opiekuńczych i zdrowotnych - zostało zaplanowane ze względu na trzy istotne przesłanki. Jest to, po pierwsze, odpowiedź na oczekiwania mieszkańców dotyczące wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Po drugie, przedsięwzięcie ma dotyczyć rozwoju usług szczególnie potrzebnych osobom młodym, seniorom i kobietom. Po trzecie, przedsięwzięcie zwiększy komplementarność działań w ramach celu 1 dzięki zaangażowaniu w nie przedstawicieli grupy interesów gospodarczych. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną nabory na założenie nowej działalności gospodarczej lub rozwinięcie już istniejących firm. Ze względu na zakres tematyczny przedsięwzięcia, wsparcie zostanie udzielone jedynie na działalność gospodarczą w ramach następujących sekcji PKD 2007:

  • sekcja G dział 47 (handel detaliczny),
  • sekcja H dział 49 (transport pasażerki),
  • sekcja J dział 62 (działalność związana z oprogramowaniem),
  • sekcja P (edukacja),
  • sekcja Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna),
  • sekcja S (pozostała działalność usługowa). 

Więcej informacji na plakacie!!

Artykuł 4.png

Artykuł informujący o zapisach LSR w ramach działania Wzmocnienie partnerstwa na obszarze LSR realizacja Planu Komunikacji na 2024 rok

Wróć na początek strony