Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Lokalna Grupa Działania

Historia  LGD

Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak, powstało w wyniku realizacji programu „Wdrażanie podejścia Leader w województwie opolskim”. Stowarzyszenie zrzesza liderów i animatorów obszarów wiejskich, urzędników, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, oraz przedsiębiorców z ośmiu gmin. Naszym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju  dla obszaru Stowarzyszenia, promocji obszarów wiejskich położonych na terenie Gmin oraz mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego udziału w życiu wsi.

Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 września 2006 r. jako Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak i funkcjonuje obecnie na obszarze na terenie  gmin : Domaszowice, Lubsza,  Łubniany,  Murów,   Pokój,  Popielów, Świerczów, Namysłów, a od 2012 Dobrzeń Wielki. Gminy należące do obszaru, administracyjnie należą do województwa opolskiego i trzech powiatów: brzeskiego (gmina Lubsza), namysłowskiego (Gmina Domaszowice, Namysłów, Pokój i Świerczów) oraz opolskiego (Łubniany, Murów i Popielów, Dobrzeń Wielki).

Północna część obszaru jest terenem rolniczym, rozwiniętym szczególnie w gminie Domaszowice, Namysłów i Świerczów. Część środkowa – największa, to Bory Stobrawskie, które w gminie Murów stanowią ponad 70 % terytorium. Południowa część to tereny rolnicze położone w rozległej dolinie Odry. 

Położenie większości obszaru LGD w granicach Borów Stobrawskich i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz jego historyczna i przyrodnicza spójność stała się przyczyną, dla której LGD przyjęła nazwę Stobrawski Zielony Szlak. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach [Dz.U.01.79.855], ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW 

mapka obszaru.jpeg

W skład LGD, wchodzi 9 gmin leżących w obrębie województwa opolskiego i  administracyjnie należących do trzech powiatów (opolskiego, brzeskiego i namysłowskiego):

     - gmina wiejska Dobrzeń Wielki,

- gmina wiejska Domaszowice,

- gmina wiejska Lubsza,

- gmina wiejska Łubniany,

- gmina wiejska Murów,

- gmina miejsko - wiejska Namysłów,

- gmina wiejska Pokój,

- gmina wiejska Popielów,

     - gmina wiejska Świerczów.

mapka LGD-1.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów